Taiwan Scholarship 台湾奖学金

更新:03/2018


Taiwan Scholarship 报名截止日期:31-3-2018
联络方式
No.1, Ln. 17, Sec. 1, Muzha Rd., Wenshan Dist., Taipei City 11604, Taiwan
电话号码:台华奖办公室电话:
                     +886 (2) 2236-8225 #4210~4213
                    教育部奖项相关问题专线:
                     +886 (2) 2236-6729
                    外交部、科技部奖项相关问题专线:
                     +886 (2) 2236-9316
传真号码+886-2-2236-8593
详细资料
学科领域:所有领域
申请月份:二月至三月
链接 : Link1