Khazanah Global Scholarship Programme (Undergraduate)

更新:04/2019


Khazanah Global Scholarship (Undergraduate)

申请月份
三月份
联络方式
Yayasan Khazanah
Level 27, Mercu UEM
Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
Malaysia
电话: +603 - 2272 6300
传真:+603 - 2272 6311
面子书:https://www.facebook.com/yayasankhazanah/
学科领域
没有指定的学科领域,但有指定大学
网络连接
领域分类:医药卫生类;商管类;农林鱼牧与环境类;设计与艺术类;理科类;资讯、建成环境与工程类;社科文教类