Yayasan Bursa Scholarship


更新:04/2020

Yayasan Bursa Scholarship

截止日期
2020 10 月左右
申请月份
2020 8 月至 10 月左右
联络方式
地址:Yayasan Bursa Malaysia Bursa Malaysia Berhad, 13th Floor,
Exchange Square, Bukit Kewangan, 50200 Kuala Lumpur,
电话:603-2034 7437
电邮: rusnah@bursamalaysia.com
学科领域
会计系/金融与银行学系,经济学系,工商管理系
网络链接
暂无
领域分类:商管类

*仅开放给指定大学学生申请,因此所得资料有限。目前查得到的资料是,2019/2020
年度的助学金仅开放给博特拉大学(UPM)的学生申请。