JinBohdi Higher Education

更新于:10/2022

JinBohdi Higher Education Bursary

截止日期

10.10.2022

申请月份

九月至十月

联络方式

Level 7,

No 39-A Block A/KU01, Casa Klang,

Jalan Meru,

41050 Klang, Selangor, Malaysia.

Tel+603-3345 0666

电邮: edu.bursary@bmmb.org.my

网址:https://www.puti.org/cn/

面子书专页:https://www.facebook.com/BmmCharity/

学科领域

全科领域

网络连接

https://bit.ly/2022JinBodhiBursary

https://www.facebook.com/BmmCharity/posts/3328654187392330

领域分类:医药卫生类;商管类;农林渔牧与环境类;设计与艺术类;理科类;资讯、建成环境与工程类;社科文教类